L for Liberty

…because liberty is not negotiable.

Ons Identitéit

Net nëmmen wéinst den exzellente Minutte 22:45 bis 27:07 kuckenswert. Merci fir d’Onlinestellen!

„Ons Identitéit“-HP
Review bei sadautumn
Review bei Pianocktail
(via)

Dezember 3, 2010 Posted by | Neues aus Luxemburg, Patriotismus, Satire, Video | , | 47 Kommentare